Navigácia

Počet návštev: 2557060

Po prihlásení

     Z bezpečnostných dôvodov sa rodič dozvie viac informácií na www stránke až po prihlásení sa (výhradne cez rodičovský prístup). Prihlasovacie údaje žiadajte od svojej triednej p. učiteľky. Tu prikladáme návod ako podpisovať známky a poznámky http://www.triednakniha.sk/#!/videos/410 prípadne aj http://triednakniha.sk/#!/videos/13009. Deti dostávajú vlastný "žiacky" prístup priamo v škole na papieriku, ktorý im dá pani triedna učiteľka.

Prispievajte škole keď nakupujete

Bližšie informácie na Percentá pre školu  Ďakujeme

Priestory školy

Zvonenie

Benefity školy

Medzi benefity našej školy patrí  ​už od 1. ročníka až po 9. ročník

 • rozšírené vyučovanie anglického jazyka 
 • rozšírené vyučovanie telesnej výchovy o vyučovanie plávania v našom bazéne 
 • pestrá ponuka rozmanitej krúžkovej činnosti v popoludňajšom čase (vzdelávacie, umelecké, športové)
 • výchova vzťahov k prostrediu: eko-programy
 • sme bezpečná škola: kamerový systém, dochádzkový systém
 • špeciálny pedagóg, psychológ a výchovný poradca
 • detský kútik a herne pre deti v školskom klube
 • možnosť poskytovania desiaty v jedálni, program zdravé ovocie a mliečny program pre deti
 • školská knižnica a pripravujeme školskú zubnú ambulanciu

KNIŽNICA

Navštívte Miestnu knižnicu v budove našej školy. Pani knihovníčky sa tešia na všetky deti, ktoré určite ocenia nielen veľký výber kníh a časopisov, ale aj tiché a krásne priestory, ktoré knižnica na ZŠ Turnianska ponúka malým čitateľom.                                              

Aktuálne oznamy

 • 6. ročník

  1. S. Vaškovič 6B

  2. A. Fialka 6C

  3. S. Matyáš 6A

  7. ročník

  1. J. Merta 7A

  2. M. Dudášová 7B

  3. M. Fendek 7A, L. Herceg 7A

  8. ročník

  1. A. Ivaničová 8A

  2. F. Straňák 8A

  3. V. Holbíková 8A

  9. ročník

  1. S. Zeman 9A

  Z prvých dvoch miest z každého ročníka postupujú žiaci do okresného kola - február 2018 ZŠ Tupolevova.

  Postupujúcim blahoželáme.

 • 1. miesto: A. Ivaničová- postupuje do OK

  2. miesto: M.Dávid- postupuje do OK

  3. miesto: V. Holbíková

  Projektová časť- S Manzella- postupuje do OK

  Srdečne blahoželáme.

 • Trénerka p. Hrebíčková sa ospravrdlňuje žiakom, je chorá, preto tréning dnes o 14.00h nebude. Ďakujeme za pochopenie.

 • 28. 11. 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v ANJ v 2 kategóriach (5. - 9. roč.)

  v počte 36 žiakov.

  Kategória 1A

  1. Natália Boorová 7. B

  2. Ján Merta 7. A

  3. Radoslav Svoboda 6. B

  Kategória 1B

  1. Miroslav Gaži 8. A

  2. Laura Báštiová 9. A

  3. Michaela Jurušová 9. A

  Gratulujeme víťazom!

  Obvodné kolo sa uskutoční 16. 01. 2018 na ZŠ Lachova, zúčastnia sa ho žiaci umiestnení na 1. miestach

  p. uč. Kováčová & Mrákavová :D

 • 1/ Úspešne sme zvládli 1.časť rekonštrukcie drevenej steny vo veľkej telocvični. Na druhej časti rekonštrukcie sa bude pokračovať počas prázdnin a začiatkom januára 2018 plánujeme dokončenie.

  2/ V celej budove školy - 7pavilónov prebieha celková revízia všetkých elektro sietí, zariadení a rozvodov.

  3/ Po papierových obrúskoch prišla do školy aj ďalšia objednávka papiera.

 • Naši žiaci 8.a 9. ročníka navštívili v rámci protidrogovej prevencie Centrum pre liečbu drogových závislostí na Hraničnej ulici. Videli prostredie a dozvedeli o príbehoch ľudí, ktoré boli smutné a často beznádejné. Deviataci i ôsmaci potvrdili, že do tohto prostredia sa dostať veru nikdy nechcú a urobia preto vo svojom živote veci, ktoré nebudú spojené s osudmi ľudí, ktorí musia využívať CPD...Mgr. Daniela Jakubisová- výchovná poradkyňa

 • Do galérie Navštívil nás Mikuláš boli pridané fotografie.

 • Deti sa včera veľmi potešili návšteve Mikuláša. Pri tejto príležitosti prisľúbili, že sa zlepšia v čítaní, písaní, aj v matematike :-) A Mikuláš sa príde o rok opýtať p. učiteliek, či svoj sľub splnili. Ďakujeme p. Chmelovi za zorganizovanie tejto milej akcie, ktorá sa na našej škole aj vďaka jeho prístupu stala deťmi netrpezlivo očakávanou, pretože vie spojiť odovzdávanie maškrtiek s úsmevom a humorom. ĎAKUJEME

 • Žiačky 9A Laura Báštiová a Sabína Mocková sa v dňoch 29.11.-2.12. zúčastnili žiackej konferencie na tému ekológia, kde ich sprevádzala p.Barteková. Konferencie sa zúčastnili žiaci z Česka, Poľska, Maďarska, Rumunska, Srbska a Slovenska (ZŠ Turnianska a ZŠ Holíčska), preto jazyk konferencie bol anglický. Na úvod sa účastníci zoznámili skrz recyklačnú hru pod záštitou združenia Živá velryba - v tímoch vyrábali maskotov z odpadových materiálov. Nasledovali prezentácie každej krajiny a školy v angličtine, kde naše žiačky zaujali interakciou medzi sebou a hravosťou počas prezentovania. Hlavným bodom programu bola panelová diskusia v tímoch, kde boli všetci žiaci pomiešaní. Témy diskusie boli nasledovné: ekológia na našej škole, svet v r. 2100, zdroje energie budúcnosti a recyklácia odpadu. Na záver tímy prezentovali svoje zistenia a návrhy. Program konferencie bol obohatený o prehliadku Prahy a návštevu ZŠ Drtinova s priľahlým parkom a prírodovedeckou stanicou. Konferencia bola pre dievčatá veľmi prínosná nielen z pohľadu zvýšenia ekologického povedomia, ale aj ako praktické využitie anglického jazyka, precvičenie komunikačných a prezentačných zručností v cudzom jazyku, nadviazanie kontaktov v zahraničí, či motivácia zlepšovať veci okolo seba, byť občiansky aktívny a chrániť našu planétu. Lebo ako spieva jedna česká kapela: "Svět je tak nádhernej, to víš, že jó, lepší místo ani neznám!" A preto by sme si tento svet mali ochraňovať. Mgr. Barbora Barteková

 • 11.XII.2017 budú žiaci 1.+2.v ŠKD v priestoroch prízemia a rodičia si ich vyzdvihnú bočným vchodom

  18.XII.2017 budú žiaci 3.+4 roč v ŠKD v priestoroch prízemia a rodičia si ich vyzdvihnú bočným vchodom

  Deti, ktoré vystupujú na Vianočnom večierku si rodičia vyzdvihnú až po skončení večierka pri hlavnom vchode. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 • Dňa 4. 12 . sa popoludní v ŠKD už tradične konalo podujatie Vianočné tvorivé dielne. Deti pracovali s rôznym materiálom a vyrábali zaujímavé vianočné ozdoby a darčeky. Opäť pod vedení našich vychovávateľov ukázali, aké sú zručné a tvorivé. Každé dieťa si odnieslo domov svoj výrobok. Ďakujem pedagógom z ŠKD sa ukážku ako pracujú s deťmi. Ďakujem tým rodičom, ktorí prejavili záujem a prišli sa na svoje deti a ich tvorivosť pozrieť S pozdravom Babušíková . Foto vo fotoalbume :-)

 • Milí rodičia, oboznamujeme Vás s postupom ako sa vybavuje úraz dieťaťa v škole. Poistnú zmluvu máme uzatvorenú s poisťovňo GENERALI- p. Ščepkovou. Postup:

  1) Učiteľ ( triedny/ dozorkonajúci) poskytne prvú pomoc žiakovi a úraz oznámi telefonicky rodičom a osobne vedeniu školy.

  2) Učiteľ ( triedny/dozorkonajúci) vyplní tlačivá:

  ,,Záznam o registrovanom školskom úraze“, ktorý podpíšu vždy: zranený žiak, rodič/ zákonný zástupca žiaka, zamestnanec vykonávajúci pedag. dozor, riaditeľka školy a aj svedkovia ( ak videli ako sa úraz stal) a tiež vyplní tlačivo ,,Oznámenie o škode na živote a zdraví“

 • V týchto dňoch sa starší žiaci-ôsmaci stali učiteľmi. Učiteľmi pre svojich mladších spolužiakov. V rámci plnenia úloh Zelenej školy si pripravili si a zrealizovali vyučovaciu hodinu na tému Ekočistenie, odpad, triedenie a separovanie. Rozprávali, pracovali s deťmi v skupinách, pustili im video, riešili hravé úlohy. Deťom sa hodina veľmi páčila a keďže boli spokojní aj vyučujúci – starší žiaci, rozhodli sa navštíviť ešte ďalšie triedy.

 • Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na prehliadku priestorov našej školy a tvorivé dielničky žiakov ŠKD vo vestibule školy v čase od 15.30h. Tešíme sa.

 • Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili projektovej súťaže Historia magistra vitae, v rámci ktorej bola slávnostne otvorená výstava pod názvom Dejiny písané vodou. Na výstave bolo vystavených vyše 170 prác žiakov z 13 škôl bratislavského kraja. Práce boli hodnotené v dvoch kategóriách – 3D projekty a plagáty. A aj žiaci našej školy získali veľmi pekné umiestnenia: Alžbetka Ivaničová (8A)1. miesto (plagát), Michaela Homoľová, Nikola Penyková, Viktória Holbíková (8A) – ocenený exponát (plagát), Kristínka Žeraviková (6B) – ocenený exponát (3D projekt).

 • Vážení rodičia, dňa 5.12. Vám pošleme po deťoch pozvánku na Vianočný večierok. Pozvánku dostane každé dieťa na I. stupni .

 • K vianočným sviatkom neodmysliteľne patrí aj pečenie sladkých dobrôt. 6.oddelenie z ŠKD nezaháľalo a pod vedením skúseného tímu našich pedagogičiek sa spolupodieľalo na pečení vianočného pečiva. Bolo milé sledovať ako sa aj chlapci zapájajú do práce. Ďakujeme ešte raz našim pedagogičkám, že nám pomáhali pri práci a tak sme spolu vytvorili príjemnú predvianočnú atmosféru. Mgr. Juraj Luttmerding

 • Dňa 21.12.2017 sa v našej ZŠ uskutoční VIANOČNÝ BAZÁR HRAČIEK. Hračky, ktoré chcú žiaci predať, môžu nosiť do školy od 1.12.2017. Prinesené hračky odovzdajú svojim tr. učiteľkám na rannej komunite. Žiaci prídu v tento deň do školy do 8:00 hod.

  Program:

  • Príchod predávajúcich a rozkladanie tovaru je od 8:30 hod.

  • Cez 2.VH-3.VH vianočný bazár absolvujú žiaci 1.stupňa – s vyučujúcimi s ktorými majú hodiny.

  • Cez 3.VH vianočný bazár absolvujú žiaci 2.stupňa – s vyučujúcimi s ktorým
 • Milí rodičia, srdečne všetkých pozývame na decembrové aktivity našej školy:

  4.XII.2017 /pondelok/ o 15.30h prehliadka školy pre rodičov- stretnutie vo vestibule školy

  11.XII.2017 /pondelok/ o 16.30h vianočná besiedka žiakov 3.+4.roč. vo vestibule školy

  18.II.2017 /pondelok/ o 16.30h vianočná besiedka žiakov 1.+2. roč. vo vestibule školy

  Každá rodina dostane pozvánku, ktorá platí pre dvoch členov rodiny. Pozvánku donesie Vaše dieťa.

  Budova školy bude pre Vás otvorená od 16.00 hodiny.

  Tešíme sa na spoločné stretnutia.

 • ZŠ Turnianska vyhlasuje súťaž o

  ,,najoriginálnejšiu vianočnú ozdobu z recyklovateľného materiálu“

  Súťažiaci môže ozdôbku, ku ktorej priloží meno, priezvisko, triedu, odovzdať v zástupcovni školy

  Mgr. Babušíkovej- žiaci I. stupňa do 18.XII.2017 /pon/

  Mgr. Škodovej- žiaci II. stupňa do 18.XII.2017 /pon/

 • Súťaž sa uskutoční dňa 30.11. 2017 v učebni FYZ počas 1.-2. vyučovacej hodiny. Žiaci si prinesú písacie potreby, modré pero, slovníček alebo žiacku knižku, kde si nalepia svoj kód, pod ktorým potom zistia výsledky na webe www.vsetkovedko.sk. V prípade absencie prihláseného žiaka môže ísť náhradník z daného ročníka alebo triedy.

  Prihlásení žiaci:

  2.A. Zemánková, Koganová, Bero, Hubnerová, Oravec, Galandák

  2.B. Bohm, Kačmár, Dinga, Komandel

  2.C. Mažič, Garus, Sládek

  2.D. Voštinárová, Borza

  3.B. Paté, Kavecký, Ondrušová, Biel, Bulla

 • Perníčky už rozvoniavajú zo žiackej kuchynky

  Dňa 27.- 29.11. sa uskutoční pečenie perníkov v školskej kuchynke.

  Perníky sa na druhý deň rozdajú rovnakým dielom do všetkých oddelení.

  Harmonogram pečenia:

  27.11 : od 12.25 - 12,50 1.A

  od 12.55 - 13,25 1.B

  od 13.30 - 14.00 1.C

  od 14,00 - 14.30 1.D

  od 14.30 - 15.00 2.A /2.C

  28.11 :

  od 12.40 - 13.00 2.D / 2.C

  od 13.30 - 14.00 2.B / 3.C

  od 14.00 - 14.30 3.A / 3 D

  od 14.30 - 15. 00 3.B / 3.D

 • Vážení rodičia, z dôvodu plynulej prevádzky ŠKD Vás týmto žiadame, aby ste svoje deti z ŠKD vyzdvihli v čase až po 15 .00 hodine. V čase od 14.00- do 15. 00 hodiny majú deti činnosť v ŠKD zameranú na športové aktivity, vychádzky a poznávanie okolia Petržalky. Z toho dôvodu často opúšťajú areál školy a do školy sa vracajú až pred 15. hodinou. V prípade, že si nutne potrebujete vyzdvihnúť svoje dieťa v čase medzi 14.- 15. hodinou, oznámte túto skutočnosť telefonicky, sms správou alebo mailom do 14. hodiny vedúcemu vychovávateľovi príslušného oddelenia ŠKD . Vedúci oddelenia ŠDK zabezpečí vašu požiadavku v spolupráci s pohotovostnou službou, ktorá bude v priestoroch vrátnice od 14.00-15.00 hodiny.

 • Chceli by sme Vás informovať, že dňa dňa 28.11.2015, v čase 15:00 - 16:00 hod pozývame rodičov detí trénujúcich v kurze PARKOUR na ukážkový tréning. Na otvorenej hodine rodičov oboznamujeme s priebehom tréningov, prezentujeme zručnosti, ktoré deti doteraz nadobudli. Deti odmeňujeme za ich doterajšie výkony. Rodičov sme informovali, kadiaľ majú vstupovať do telocvične a sú informovaní o nutnosti mať prezúvky. Tréner.

  ZÁŽITKOVÉ KURZY PRE DETI

  prvý kontakt: +421 940 825 532

  http://benitim.sk

  Korešpondenčná adresa:

 • 24. 11. 2017

  Aktualizovali sme modul 1. stupeň

 • 24. 11. 2017

  Aktualizovali sme modul 1. stupeň

 • 24. 11. 2017

  Aktualizovali sme modul 1. stupeň

 • Žiaci 2. stupňa sa z organizačných dôvodov naobedujú už počas 5.VH a po jej skončení odchádzajú druhostupniari domov.

  Žiaci 1. stupňa sa učia v normálnom režime, teda podľa rozvrhu a na obed pôjdu podľa harmonogramu postupne od 1. ročníka.

  Krúžky fungujú v nezmenenom režime podľa rozvrhu, okrem Gymnastiky.

  Mgr. Zlata Halahijová

  riaditeľka školy

  ZŠ Turnianska 10

  851 07 Bratislava

 • V dňoch 14.,resp.16.11.2017 sa na našej škole odohral Maratón v hraní dámy a Človeče nehnevaj sa. Z triednych kôl boli vybratí súťažiaci, ktorí postúpili do školského kola. Školské kolo sa uskutočnilo 16.11.2017. Víťazom školského kola v hraní dámy sa stal Peter Mordel z 5.B a víťazom v hre Človeče nehnevaj sa stal Richard Vaňo z 1.A. Všetkým zúčastnením ďakujeme za účasť a veríme, že podobná akcia opať podporí športového ducha a súťaživosť. Ďakujeme!

 • Jazykový pobyt v Anglicku pre žiakov 6.-9.ročníka

  Letáčik na stiahnutie ( rodičia oboznámení na triednych aktívoch 20.11.2017):

  Jazykovy_pobyt-Anglicko.pdf

 • Zajtra 23.11.2017 sa 15 našich žiakov I. stupňa zúčastní s p. uč. Čmelovou turnaja základných škôl v Hant Arene v Bratislave. V krásnych priestoroch športovej haly budú mať možnosť žiaci a žiačky vychutnať si atmosféru extraligových zápasov. Ráno treba aby deti prišli skôr do školy: od 7.20 do 7.30 sa vydáva desiata a je prezencia , o 7.35- 7.40 je odchod. Deti odchádzajú s p. uč. Čmelovou a v športovej hale budú aj naši basketbaloví tréneri. Cestovné zabezpečíme. Príchod je cca 14.30-15.00h. Deťom je potrebné dať výdatnejšiu desiatu a odhlásiť ich z obedu.

 • aj napriek Testovaniu 5, s výnimkou gymnastiky. Krúžok Gymnastiky bude najbližšie až 6.12.2017 z dôvodu neprítomnosti vedúcej krúžku.

 • Vážení rodičia, počas TESTOVANIA 5 majú žiaci 6.-9. ročníka riaditeľské voľno. V prípade, že Vaše dieťa sa nepríde stravovať, Vám odporúčame odhlásiť stravu svojim deťom zo školskej jedálne.

  Postup pri odhlasovaní desiaty a obeda (tak ako bežne):

  Odporúčame využiť odhlasovanie prostredníctvom internetu (priamo na www stránke školy, po prihlásení v časti školská jedáleň), alebo cez mobilnú aplikáciu (v časti jedálny lístok), alebo telefonicky najneskôr v deň vydania stravy do 7:00 ráno.

  Ďakujeme za spoluprácu.

 • POČAS TESTOVANIA PIATAKOV BUDÚ MAŤ ŽIACI II. stupňa z organizačných dôvodov RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  - testovanie prebehne v triedach B3- 1. poschodie

  - oddychovňa v B3- 2. poschodie

  - koordinátorkou testovania: p. Koutná

  - administrátormi testovania na našej škole sú : p. Gájerová, p. Horváthová, p. Barteková, p. Macáková, p. Jakubisová

  - dozorujúci testovanie na inej škole sú : p. Mackaničová, p. Benej, p. Gašparík V., p. Machajdíková, p. Mrákavová

  ( učitelia 2. stupňa nezapojení do testovania budú na pracovisku k dispozícii na suplovanie na 1. stupni / OBED/ ŠKD a pod).

 • Krúžok po p.učiteľke Natálii Smolkovej prebrala po jej odchode od 13.11.2017 p.uč. Frigui Vargová. Krúžok prebieha v nezmenenom čase každý pondelok v čase od 13.00 do 14.20 v učebni č.81 v trakte B2 na 2. poschodí.

 • Dňa 6.12. organizujeme v popoludňajších hodinách počas ŠKD pre deti Čokoládovňu v Kittse.

  Odchod je o 14.00 hodine , prídeme o 16.30 hodine. Deti si pozrú prezentáciu o výrobe čokolády, urobia si exkurziu čokoládovňou a môžu si nakúpiť čokoládové dobroty. Ide len jeden autobus- pre 50 detí. Cena je 3 € na dieťa. Dieťa potrebuje pas.

  Prihláška je v prílohe tohto textu. Vyplnenú prihlášku nech odovzdajú svojej pani vychovávateľke.

  Prihláška do Čokoládovne v Kittse

  Dňa 6.12. 2017 ide moje dieťa ........................................... z triedy............................. do čokoládovne v Kittse.

 • Vážení rodičia, pozývame Vás na triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia v pondelok 20.novembra 2017 v čase od 17.30h v triedach. Rada rodičov zasadne v čase o 16.30h v zborovni školy.

 • 6.Oddelenie s vychovávateľom Mgr.Jurajom Luttmerdingom sa pravidelne zúčastňuje na stretnutiach v pracovnom-socializačnom centre Impulz, ktoré sa nachádza v priestoroch našej školy. Žiaci majú možnosť spoznať deti a ľuďi s mentálnym postihnutím, rozprávať sa s nimi, nadväzovať priateľstvá a zároveň s nimi vyrábať krásne sviečky. Snahou je premostiť svet ľuďi s mentálnym postihnutím so svetom väčšinovej spoločnosti prirodzenou cestou.

 • Nevšedný zážitok mali dnes deti v ŠKD.
  Nožnice , farebný papier , fantázia a trochu zručnosti bolo treba na vykúzlenia nádherných kvetov ,
  ktoré vytvoril za pár minút pán Rádží z Indie.
  Deti, ktoré si chcú zakúpiť brožúrku – sprievodcu na vytváranie týchto kúziel, nech si zajtra (piatok 10.11.2017) donesú 4€. Brožúrka je v ANJ, NJ a češtine.

 • Milí rodičia, prosíme Vás, o zapožičanie spoločenských hier: človeče nehnevaj sa a dáma/šach, na utorok 14.11., a štvrtok 16.11., kedy sa v ŠKD uskutoční triedne a školské kolo v hraní človeče a dámy.

  Ďakujeme!

 • Dňa 26.10.2017 žiaci 2. a 9. oddelenia sa vybrali na tematickú vychádzku. Témou relaxačnej hodiny bolo motto:„Poznaj a chráň!“. Na Draždiaku pozorovali vtákov žijúcich vo voľnej prírode, pomenovali list rôznych stromov. S pani vychovávateľkou sa rozprávali o kačkách a labutiach. V minulosti sa labute chovali v zajatí do 16. a 17. storočia, ale dnes ich poznáme ako poloskrotené vtáky, ktoré žijú aj u nás. Detičky mali veľkú radosť z kŕmenia kačiek, labutí a odchádzali plné zážitkov a spomienok. Básnici labute nazývajú rozprávkovo pôvabnými vtákmi.

 • Deň odchodu: sobota 11.11. 2017

  Hodina odchodu: o 8.00 hod. Stretneme sa na parkovisku pri pieskovom volejbalovom ihrisku o 7.45 hodine. Pre deti z II. stupňa je zabezpečený ped. dozor. Cesta do Budapešti trvá cca 3 hodiny. Približne jednu hodinu trvá prehliadka Tropikária, potom budete mať cca 2 hodiny na nákupy a obed. Lístky na vstup do Tropikária bude kupovať hromadne pre všetkých p. Babušíková a pán šofér Palkovič.

  Nezabudnite si zobrať platný cestovný pas : /deti/ , pas alebo OP / dospelí/. Zoberte si malú desiatu, pitie . Obed si môžete dať priamo v nákupnom centre kde sa Tropikárium nachádza.

 • Vyzdvihnutie žiaka z ŠKD v čase 14.00h-15.00h

  Vážení rodičia,

  z dôvodu plynulej prevádzky ŠKD Vás týmto žiadame, aby ste svoje deti z ŠKD vyzdvihli v čase až po 15 .00 hodine.

  V čase od 14.00- do 15. 00 hodiny majú deti činnosť v ŠKD zameranú na športové aktivity, vychádzky a poznávanie okolia Petržalky. Z toho dôvodu často opúšťajú areál školy a do školy sa vracajú až pred 15. hodinou.

  V prípade, že si nutne potrebujete vyzdvihnúť svoje dieťa v čase medzi 14.- 15. hodinou, oznámte túto skutočnosť telefonicky, sms správou alebo mailom do 14. hodiny vedúcemu vychovávateľovi príslušného oddelenia ŠKD . Vedúci oddelenia ŠDK zabezpečí vašu požiadavku v spolupráci s pohotovostnou službou, ktorá bude v priestoroch vrátnice od 14.00-15.00 hodiny.

 • Vážení rodičia, z dôvodu plynulej prevádzky ŠKD Vás týmto žiadame, aby ste svoje deti z ŠKD vyzdvihli v čase až po 15 .00 hodine. V čase od 14.00- do 15. 00 hodiny majú deti činnosť v ŠKD zameranú na športové aktivity, vychádzky a poznávanie okolia Petržalky. Z toho dôvodu často opúšťajú areál školy a do školy sa vracajú až pred 15. hodinou. V prípade, že si nutne potrebujete vyzdvihnúť svoje dieťa v čase medzi 14.- 15. hodinou, oznámte túto skutočnosť telefonicky, sms správou alebo mailom do 14. hodiny vedúcemu vychovávateľovi príslušného oddelenia ŠKD . Vedúci oddelenia ŠDK zabezpečí vašu požiadavku v spolupráci s pohotovostnou službou, ktorá bude v priestoroch vrátnice od 14.00-15.00 hodiny.

 • POČAS TESTOVANIA PIATAKOV BUDÚ MAŤ ŽIACI II. stupňa z organizačných dôvodov RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  -  testovanie prebehne v triedach B3- 1. poschodie

  -  oddychovňa v B3- 2. poschodie

  - koordinátorkou testovania: p. Koutná

  - administrátormi testovania na našej škole sú : p. Gájerová, p. Horváthová, p. Barteková, p. Macáková, p. Jakubisová

  - dozorujúci testovanie na inej škole sú : p. Mackaničová, p. Benej, p. Kováčová, p. Pramuková, p. Mrákavová 

  učitelia 2. stupňa nezapojení do testovania budú na pracovisku k dispozícii na suplovanie na 1. stupni / OBED/ ŠKD a pod).

 • 2. 11. 2017

  Do galérie Záložky do knihy boli pridané fotografie.

 • Aj tento rok sa naša škola zapojila do projektu - Záložka spája školy, ktorú už po 8. raz spoločne vyhlásili Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne. Našou družobnou školou, s ktorou si vymeníme záložky je Základná škole v Prešove.110 žiakov z 1. stupňa, ale aj 5. a 6.ročníky z 2. stupňa prispeli do projektu svojimi záložkami. Všetci sa tešíme na záložky, ktoré nám pošlú noví kamaráti z Prešova, a ktoré nájdu uplatnenie v našich učebniciach.

 • Workshopy zo SJL, MAT ako intenzívna príprava pred testovaním KOMPARO 9 sa uskutočnia nasledovne:

  8.11. (streda) WORKSHOP 9A SJL, MAT–  po skončení 4.VH odchádzajú žiaci na obed a domov

  9.11. (štvrtok) WORKSHOP 9A SJL, MAT–  po skončení 4.VH odchádzajú žiaci na obed a domov

  14.11. (utorok) WORKSHOP 9A SJL, MAT - po skončení 4.VH odchádzajú žiaci na obed a domov

  15.11. (streda) WORKSHOP 9A SJL, MAT– po skončení 4.VH odchádzajú žiaci na obed a domov

  16.11 sa uskutoční testovanie KOMPARO 9  

 • Workshopy ako intenzívna príprava žiakov pred TESTOVANÍM 5 sa uskutočnia v týchto termínoch:

  6.11. (pondelok) WORKSHOP 5A,5B,5C SJL, MAT - po skončení 4.VH odchádzajú žiaci na obed a domov

  7.11. (utorok) WORKSHOP 5A,5B,5C SJL, MAT - po skončení 4.VH odchádzajú žiaci na obed a domov

  20.11. (pondelok) WORKSHOP 5A,5B,5C SJL, MAT - po skončení 4.VH odchádzajú žiaci na obed a domov

  21.11 (utorok) WORKSHOP 5A,5B,5C SJL, MAT - po skončení 4.VH odchádzajú žiaci na obed a domov

  22.11. ( streda) sa uskutoční TESTOVANIE 5- po jeho skončení odchádzajú žiaci na obed a domov

 • Žiaci II. stupňa odchádzajú v piatok domov už po 4.VH, pretože triedy v tomto trakte budovy sa budú pripravovať na sobotňajšie VOĽBY. Žiaci 2.C triedy z tohto traktu budú s určenou vychovávateľkou v iných priestoroch. Žiaci I. stupňa sa učia v piatok podľa rozvrhu.

 • V pondelok 30.10.2017 začínajú jesenné prázdniny, žiaci tak budú doma v dňoch pondelok, utorok, streda. Nástup do školy po prázdninách je vo štvrtok 2.11.2017. Prajeme deťom, rodičom i učiteľom pokojné chvíle strávené v kruhu svojich najbližších. 

 • Hoci sme len prváci, už vieme, čo je „hat“, že mačka to je „cat“ a že „spider“ si tká „web“. Vieme že „five pumpkins“ sa vedia „smile“ aj „cry“ a že keď sa v noci zjaví „bat“, ten vie predsa „fly“. Nebojíme sa my „ghost“ a ani „skeleton“, predsa keď je „halloween“ chceme „mask“ a po tme von! Happy halloween všetkým želajú angličtinári z 1.C a Mgr. Stana Machajdíková

 • Podarilo sa,
  naši štvrtáci si vybojovali vo vybíjanej najmladších žiakov a žiačok postup do Krajského kola. Umiestnili sa na 1. mieste.
  Našu školu reprezentovali: Adam Lopú, Branko Prokop, Klára Glembová, Mirko Hanus, Zara Hlávková, Tomáš Juráška, Adam Kolařský, Tatiana Mendelová, Sofia Mižíková, Michal Nagy, Roman Novák, Zuzana Richtáriková, Peter Salbot, Laura Marcinková

 • Milé deti a rodičia, výlet do Tropikária Budapešť  je už naplnený. Všetci, ktorí odovzdali prihlášky a nemajú zaplatené nech tak urobia po prázdninách do 3.11. /piatok/ aby som v prípade vašej neúčasti mohla dať náhradníkov. Prikladám kvôli kontrole aj menný zoznam účastníkov a platbu. Info o výlete  bude zverejnené na webe školy 6.11.   Mgr. Babušíková

  Menny_zoznam.docx

   

 • Dnes sa stretlo 6 ZŠ Petržalky, Do finálových bojov postupuje ZŠ Gessayova a ZŠ Dudova. Naši žiaci ZŠ Turnianska budú o postup do finálových bojov mať zajtra, štvrtok 26.10.2017. Držíme im palce.

 • 19.10.2017 sa žiaci tried 7A, 7B, 8A, 8B s pani učiteľkami zúčastnili exkurzie – po stopách Veľkomoravskej ríše. Navštívili sme významné centrá niekdajšieho kniežatstva – Mikulčice, Staré Město, Kopčany, kde sme si mohli naživo pozrieť prácu archeológov, veľké muzeálne kultúrne a historické bohatstvo z daného obdobia. Krásne jesenné počasie len dotvorilo atmosféru hodnotnej exkurzie. P. učiteľky Mackaničová, Horváthová

 •  „Upozornenie RÚVZ – podávanie pokrmov neznámeho pôvodu počas aktivít typu „Oslava narodenín“, „Týždeň zdravia“, Týždeň zdravej výživy“, „Poznaj a jedz ovocie a zeleninu“ a pod. v materských školách, základných školách a zariadeniach školského stravovania“. Ide o obmedzenie donesených jedál a potravín napr. pri príležitosti oslavy narodením - torty, aktivít počas týždňa zdravej výživy, týždňa zdravia a pod. – prinesené ovocie a zelenina. Nariadenia je v súvislosti so zvýšeným výskytom vírusovej žltačky typu A v Bratislavskom kraji, preto dbať na zvýšenú hygienu žiakov v škole, ale aj v domácom prostredí.

 • Mnohí žiaci už strávili vyučovacie hodiny mimo triedy a to v našej Záhrade, ktorá učí. Pozorovali prírodu voľným okom a lupou, rozoznávali a poznávali dreviny a byliny, hlavné časti rastlinného tela, oboznamovali sa s bylinkami, zeleninou, okrasnými kvetmi. Vyskúšali si pocitový chodník, ktorý sa mnohým veľmi páčil. Taktiež pridali ruku k dielu, pohrabali lístie a pripravujú Záhradku na zimný oddych. Kompostovisko už veru nezíva prázdnotou. RNDr. Oľga Horváthová

 • Zapojili sme sa do súťaže  NATUR - PACK

  Téma: "VIANOCE A RECYKLÁCIA"

  ŠKD- 7. oddelenie

  Vychovávateľka: Andrea Varechová

  ( foto vo fotoalbume)

 • Dnes deti sadili národný strom Lipku. Ďakujeme“ OZ Presadíme“ a Máriovi  Bošanskému  za nádherný stromček Lipka,  ktorý dnes naše deti zasadili v areáli školy. Pán lesník porozprával deťom o tomto nádhernom stomčeku  veľa zaujímavých vecí. Deti sľúbili, že sa oň budú vzorne starať .Polievať ho, chrániť ho pred poškodením. Nech má šancu vyrásť na krásny, veľký strom, ktorý bude robiť radosť nám všetkým.

 • Dňa 30.11. 2017 sa na našej škole počas vyučovania uskutoční vedomostná súťaž z rôznych predmetov Všetkovedko (1.stupeň/okrem 1.ročníka) a Expert (2. stupeň). Bližšie informácie získate z plagátov a letákov v škole, prípadne na stránke www.vsetkovedko.sk a EXPERT – geniality show. Prihlásiť sa môžete u svojej triednej učiteľky s poplatkom 4 eurá najneskôr do 24.10. 2017. Školský koordinátor je Mgr. Daubravová Zuzana 

 • Dovoľujem si Vás informovať o podujatí, ktoré pre deti organizuje Slovenské národné múzeum dňa 13. 12. 2017 pod názvom Strašidlenie v múzeu. Podujatie, v sídelnej budove SNM-Prírodovedného múzea na Vajanského nábreží 2 v Bratislave, je určené malým návštevníkom vo veku 7 - 11 rokov, ktorí majú radi prírodu a neboja sa spoznávať ju hravou formou pod rúškom noci.  Deti budú mať možnosť zažiť tajuplný večer v spoločnosti zvierat, rastlín, pradávnych zabudnutých tvorov a pravekých ľudských pozostatkov so strašidelným sprievodcom, ktorý pomôže prejsť cez všetky nástrahy a úlohy, ktoré na návštevníkov čakajú v múzeu.

 • Pozývam Vás na pohodové nedeľné popoludnie plné zábavy. Okrem súťaže o najkrajšieho a najvyššie vyleteného šarkana sa môžete tešiť aj na muzičku od Countryfield. Nebudú chýbať ani poníky a ďalšie hry pre deti. Stretneme sa 15.10.2017 o 14:30 na Námestí Republiky (lúka pri Tatra Banke - Tupolevova).

 • Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka prijalli ponuku SOŠ dopravných na prezentáciu svojich štúdijných odborov a zdá sa, úspešne . Prezentácia sa páčila, snáď naši žiaci posilnia rady vodičov, výpravcov, železničiarov, špedíciu ,zasielateľstvo a pod. Mgr. Daniela Jakubisová- výchovná poradkyňa.

 • Jedinenčný tanečný program, v ktorom dieťa trénuje niekoľko tanečných štýlov, aby ich spoznalo a vedelo si vybrať ten, ktorý ho najviac baví. Súčasne rodičia obdržia na záver školského roka posudok, ktorý tanec je pre dieťa najvhodnejší. Trénujeme: MODERNÝ TANEC * LATINO * HIP HOP *  KLASIKA * ĽUDOVKY * SCÉNICKÝ TANEC/ SHOW dance * GYMNASTIKA * RYTMIKA * TANEČNÁ IMPROVIZÁCIA

  Veková kategória: 6 - 15 r.

  Frekvencia tréningov: 2x týždenne

  Tréningy: pondelok o 13:30 a piatok o 14:00

  Prihlasovanie a bližšie informácie: https://benitim.sk/kurzy/all-dance-junior/      

 •  Dňa 11.11.2017 /sobota/ sa uskutoční pre deti I. stupňa, ich rodičov a deti z II. stupňa jednodňový výlet do ,,Morského sveta“ v Budapešti. Pre žiakov z II. stupňa, ktorí pôjdu bez rodičov, bude  zabezpečený pedagogický dozor. Odchod bude 11.11. 2017 o 7.30 z parkoviska pri škole. Návrat bude medzi 17.00-18.00 hod. Morská svet sa nachádza vo veľkom nákupnom centre, kde si môžete dať obed a urobiť aj nákupy. Výlet stojí 23 € pre dieťa, 25 € pre dospelého. V cene je doprava autobusom a vstup. Prihlášky deti  dostanú budúci týždeň. Dieťa musí mať platný pas.

 • Dňa 27.10.2017 ( piatok) od 13.30 do 15.30 idú  deti z  1.-2.-3.-4. oddelenia s pani vychovávateľkami Slipeckou, Liškovou, Naďovou a Sčigulinskou  na bábkové predstavenie “Jurko a prasiatka“  v  KD Zrkadlový háj. Deti, ktoré majú krúžky, zostávajú v škole / pokiaľ sa rodič nerozhodne inak/.Účasť, ale aj neúčasť zaznamenajte v prihláške, aby sme deti, ktoré nepôjdu do divadla, mohli zaradiť do iného oddelenia. Z dôvodu bezpečnosti detí je zabezpečený na odvoz  autobus. Predstavenie a preprava autobusom bude stáť 3€. Potvrdenie o zaplatení autobusu aj vstupného  si rodičia môžu skontrolovať u p.  Babušíkovej.

 • Joga_ZS_Turnianska_2017-18__I..doc

  info bude aj na bráne školy

  Oznamujeme, že naša trénerka jogy Janka bude môcť pre chorobu začať tréningy až od 7.11.  a tréningy budú do 19.11.

  Platba bude potom menšia 28 €. Tešíme sa  a ospravedlňujeme sa za posunutie začiatku termínu prvého tréningu.

 • Akcia sa ruší z organizačných dôvodov. Ihrisko sa bude otvárať zajtra 4.10.2017 ( streda) o 14.00h za účasti detí z ŠKD: 5.oddelenie a 7.oddelenie pod vedením p. Gregušovej a p. Varechovej. Návrat do školy cca o 15.30h. Deti, ktoré chodia na krúžky, zostávajú na krúžkoch v škole. Deti nech majú nepremokavé oblečenie. Ďakujeme za spoluprácu. Vedúca ŠKD Mge. Babušíková

 • Piatok sa v našej škole niesol v znamení športu. Medzinárodný týždeň športu sme ukončili dvoma akciami. Cez veľkú prestávku sa všetci žiaci zhromaždili na školskom ihrisku, kde vytvorili dva oproti sebe pohybujúce sa dva pestrofarebné kruhy, pričom prvý stupeň bol oblečený v zelenej a druhý stupeň v čierno-bielej farbe. V miernom pokluse, alebo rýchlejšej chôdzi strávili takmer 20 minúť.

  Poobede si opäť zašportovali deti v ŠKD. S pani vychovávateľkami a vychovávateľmi absolvovali počas 60 minút rôzne pohybové aktivity na 9-tich stanovištiach. Aj keď niektorí nestihli všetko, popoludnie sa im páčilo a chceli by si ho zopakovať aj na budúce aj mimo Medzinárodného týždňa športu.

 • Dňa 3.10. 2017 sa deti z 5 .A a 5.C  triedy  zúčastnia pod vedením pani učiteľky Janky Pramukovej  na otvorení nového detského ihriska Jama. Je to na konci ulice Vyšehradská. Deti, ktoré sa zúčastnia otvorenia ihriska  sa stretnú pred školou o 15.20 hodine. Po skončení ich pani učiteľka privedie pred školu cca o  17.00 hodine. Srdečne pozývame aj ostatné deti a rodičov.

 • Milí rodičia, počas celého roka robíme viacero programov proti fajčeniu. V celom objekte školy, školského dvora, ako aj pred ZŠ platí zákaz fajčenia. Včera sme mali so správnymi zamestnancami brigádu a opäť sme nazbierali, ako každý týždeň, plnú hrsť špakov. Veríme, že pôjdete svojim deťom príkladom a aspoň pred ZŠ fajčiť nebudete. Žiaci sa striedajú v brigádnickej činnosti a neboli by sme radi, aby pri staraní sa o kvetiny, zbierali odpad po nás dospelých...

 • Dňa 26.9.2017 sa naši žiaci II. stupňa zúčastnili podujatia „Školský atletický míting“ na ZŠ Tupolevova. Vybraní žiaci išli s odhodlaním bojovať čo najlepšie. Aj napriek dobrým výsledkom sa nám v silnej konkurencii 10 petržalských škôl, podarilo priniesť do školy iba jednu zlatú medailu, ktorú vybojoval Martin David z 8.B triedy v disciplíne beh na 600 metrov. Srdečne mu gratulujeme a veríme, že jeho úžasný výkon povzbudí aj ostatných žiakov.

 • Zverejňujeme nový cestovný poriadok školského spoja č. 18, ktorý bude platiť od 2. 10. 2017. Na žiadosť MČ Čunovo je posunutý jeho odchod z Čunova o 10 min skôr – o 7:05 h.

  BUS_Cunovo.xlsx

 • Naši malí prváci sa dnes tešili, lebo si ráno s triednymi učiteľkami prevzali od riaditeľky školy nové boxíky na pomôcky. Červené, zelené, čierne a biele boxíky môžu použiť napr. na odkladanie pomôcok z výtvarnej výchovy, ale aj iných, tak ako sa dohodnú s pani učiteľkou. V priestoroch tried 1A, 1B, 1C, 1D tak pribudol nielen praktický prvok, ale aj estetický.

 •  27.09. 2017 / streda/ sa 10. a 11. oddelenie pod dozorom p. Kittnerovej a Káčiovej  zúčastnia  na podujatí organizované Mestskou políciou Bratislava.Táto aktivita sa uskutoční na parkovisku pri OC Tesko v Petržalke v čase od 14.-15.00 hod. Deti idú po naobedovaní a vrátia sa o 15.20 hod. 

 • Dňa 26.9. sa trieda 9.A zúčastnila Európskeho dňa jazykov na Hviezdoslavovom námestí. Čakali ich tam stánky jednotlivých krajín, kde sa mohli dozvedieť zaujímavosti o danej krajine a následne vyhrať ceny za správne odpovede v kvíze. Vedeli by ste, ako sa volal posledný rakúsky cisár, čo znamená portugalský výraz "ótimo" či prečo sa chorvátska mena nazýva kuna? Podujatie bolo sprevádzané hudobným a dramatickým programom detí z iných škôl. Mgr. Barbora Barteková

 • Dávame do pozornosti detský spevácky zbor SUPERAR, ktorý ponúka spoluprácu našej škole. Viac informácií sa dozviete na stránke www.facebook.com/superarsk.

  Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám ponúknuť možnosť pre vaše deti navštevovať detský spevácky zbor SUPERAR, ktorý našej škole ponúkol spoluprácu. Tento zbor združuje deti z rôznych škôl a snaží sa vytvárať širšiu komunitu detí, rodičov a učiteľov. Zbor pravidelne koncertuje na Slovensku aj v zahraničí, najbližší zahraničný projekt je v spolupráci s Wiener Konzerthausom.

 • Dňa 28.9. 2017/ štvrtok/  ide  oddelenie  ŠKD 2A,2B,2.C s pani vychovávateľkami Gregušovou, Varechovou a pani učiteľkou Kabátovou  do ZOO Bratislava. Do ZOO sa ide počas ŠKD. Deti odchádzajú  po naobedovaní o 13.hodine, čas návratu je cca  do 16.hod. Vstup je zadarmo. Nakoľko chceme zabezpečiť bezpečnú prepravu  pre deti, je objednaný autobus, ktorý deti odvezie,  aj dovezie  pred školu.  Táto preprava stojí 2 € na žiaka. V prípade, že nemáte záujem, zakrúžkujte v prihláške slovo neprihlasujem aby sme vedeli vaše dieťa na uvedenú dobu zaradiť do iného oddelenia. Prihlášku dostali dnes deti v ŠKD.

 • Oznamujeme, že od pondelka 18.9.2017 fungujeme s novým rozvrhom.

 • Čas konania upresníme po dohode s lektorkou v priebehu tohto, najneskôr budúceho týždňa, lebo zmeny v rozvrhu nám generujú automaticky aj zmeny v krúžku. Ďakujeme preto za pochopenie.

 • BENI club ŠPORTMANIAK- na platbu je iba pre žiakov I. stupňa: utorok a štvrtok v čase 14.00-15.00h (mob.: 0905 508 129)

  BENI club PARKOUR- na platbu je iba pre žiakov II. stupňa: utorok a štvrtok v čase 15.00-16.00h (mob.: 0905 508 129)

   

 • sa uskutoční:

  13.9.2017 od 8.00h- 12.30h- v stredu- teoretická časť- žiaci absolvujú vo svojich triedach podľa harmonogramu

  14.9.2017 od 8.00- 12.30h- vo štvrtok- praktická časť v prírode- žiaci absolvujú podľa harmonogramu:

  1) vyhlásenie poplachu

  2) evakuácia žiakov zo školy

  3) na školskom dvore nástup a ukážka ,,parkuru"

  4) odchod na účelové cvičenie

  Žiaci sa nadesiatujú v čase do 8.00h, teda pred účelovým cvičením.

   

 • sa uskutoční vo štvrtok 14.9.2017  v čase od 8.00h- 12.00h s triednymi učiteľkami. Žiaci prídu v športovom odeve, športovej obuvi a s tekutinami. Desiata sa bude podávať v jedálni v čase od 7.45h- 8.00h, teda v čase pred cvičením v prírode.

  Žiaci absolvujú cvičenie v prírode podľa harmonogramu:

  1) vyhlásenie poplachu

  2) evakuácia žiakov zo školy

  3) na školskom dvore nástup a ukážka ,,parkuru"

  4) odchod na cvičenie v prírode

 • Administrátor → Celá škola: Dobrý deň, na internete je prístupný nový rozvrh platný od 11.9.2017 vrátane. Prosím oboznámte sa zo zmenami - bolo ich viac - nie však v každej triede.
  Prosím, venujte zvýšenú pozornosť tomu, aby ste pozerali správny rozvrh, nakoľko bude k dispozícií aj končiaci rozvrh dnešným dňom. 
  V aplikácií je ikonka pri pohľade na rozvrh, kde si treba zvoliť "rozvrh od 11.9.2017" a na www stránke je to podobne zobraziteľné, ako v aplikácií.

  s pozdravom 

  Mgr. Peter Hanus, PhD.
  zástupca riaditeľky školy

 • Vedenie ZŠ Turnianska 10 Vás týmto pozýva dňa 12.9.2017 v čase od 9.05h- 9.55h do 1.A triedy, kde pani učiteľka Mgr. Júlia Kondacsová bude rodičom prezentovať svoju prácu s deťmi 1.A formou otvorenej hodiny.

 • 6. 9. 2017

  Do galérie Prvý deň v škole boli pridané fotografie.

 • V týchto minútach začína na škole deň plný pohybu a zábavy. Na školskom dvore sa aktivít zúčastnia žiaci 2.-5. ročníka. Myšlienkou projektu je podporovať deti a mládež k športovým aktivitám a zdravému životnému štýlu, ktorý má byť každodennou súčasťou života už odmalička. Ciele projektu: zvýšenie záujmu detí o šport, pohybové aktivity, zdravý životný štýl, obohatenie telesnej výchovy, odrazový mostík pre všetky športy, osvojenie si základov zdravého stravovania.

  ROZHYB_SVOJU_SKOLU.pdf

 • FOTENIE PRVÁČIKOV piatok 6.10.2017  s p. Koganovou 

  SADA OBSAHUJE 3ks portrét v ,,rámčeku"- 13 x 18 cm ( s uvedeným názvom školy, triedy, školským rokom)

  CENA ZA SADU: 7,50 Eur

  žiaci 1A počas 1.VH

  žiaci 1B počas 2.VH

  žiaci 1C počas 3.VH

  žiaci 1D počas 4.VH

   

  FOTENIE TRIED v máji 2018

  s p. Koganovou: (na škol. dvore)

   

  2.máj 2018 - 1. a 2. ročník - to je 8 tried od 8.00h

  postupne 1A, 1B,1C,1D, 2A,2B,2C,2D

   

  3.máj 2018- 3. a 4.  ročník -  spolu 7 tried od 8.00h

 • Po1.vyučovacej hodine- výdaj desiaty v školskej jedálni žiakom 1.,2.,3. ročníka

  Po 2. vyučovacej hodine- výdaj desiaty v školskej jedálni žiakom 4.,5.,6.,7.,8., 9. ročníka

 • 2.- 9.roč.o 8.00h- žiaci idú priamo do svojich tried pod dohľadom triednych učiteliek

  1.roč. o 8.45h- prváčikovia s rodičmi sa sústredia vo vestibule školy, kde ich budú čakať triedne učiteľky

  8.45- 9.00 nástup žiakov 1. ročníka do vestibulu školy, prváčikovia si prinesú školskú tašku, nápoj, desiatu, prezúvky si prinesú prváčikovia až v utorok

  9.00- 9.30 uvítanie prváčikov a rodičov vo vestibule, príhovor starostu MČ BA- Petržalka p. Bajana, riaditeľky školy p. Halahijovej, krátky program žiakov

 • v čase po 14.00h, zoznamy žiakov sú záväzné, prosíme preto nekontaktovať školu ohhľadom zmien. Ďakujeme všetkým rodičom za pochopenie a deťom prajeme úspešný štart do nového školského roka 2017/2018.

 • Od 4. 9. 2017 bude premávať školský spoj č. 18 pre žiakov z Čunova, Rusoviec a Jaroviec do ZŠ Turnianska. Cestovný poriadok šk. spoja  je v prílohe. Preprava týmto spojom nie je bezplatná, žiaci musia mať platný cestovný lístok.

  Sk_spoj_18_od_sept_2017.xlsx

 • 25. 8. 2017

  Aktualizovali sme modul Odhlasovanie z obedov